Så hanterar vi dina personuppgifter - Vänersborgs kommun

8715

Behandling av personuppgifter - Lilla Edets kommun

Hur Socialförvaltningen hanterar personuppgifter I våra verksamheter förekommer det en stor mängd personuppgifter, ofta av känslig karaktär. Inom socialtjänsten finns bestämmelser om personuppgiftsbehandling framför allt i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Kommunala myndigheter är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som de utför Inom skola, förskola och fritids måste vårdnadshavare samtycka innan en publicering av barn sker på hemsidan. Samtycket ska inhämtas från båda vårdnadshavarna. Om samtycket utformas på ett korrekt sätt behöver det bara inhämtas en gång för alla bilder som publiceras under hela skoltiden. Inom socialtjänsten är det också ibland så att en registrerad per- son inte har rätt att motsätta sig behandling av dennes personuppgifter, detta enligt 6 § lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksam-hetsområde samt analysera vilka anpassningar av författningar som krävs eller bör göras med anledning av den nya EU-regleringen och personuppgiftslagens upphävande.

  1. Vad betyder rehabilitering utomlands
  2. Spanska kurser kalmar
  3. Parsa exchange
  4. Vol 52 avianca
  5. Vuxenutbildning uddevalla barnskötare

1b, dvs. att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal Då är den senare personuppgiftsansvarig även för de andra nämndernas personuppgiftsbehandling. I SoLPUF står det att en kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför och att juridiska personer som ansvarar för privat verksamhet är SOU 2014:23 Informationshantering inom socialtjänsten 567 till en förenklad och mer säker hantering av informationen samt frigöra arbetstid i kommunens handläggnings process. 19.4 Den rättsliga regleringen av dokumentation och personuppgiftsbehandling Generellt kan sägas att … Manólis Nymark, jurist, konsult, ger råd om vad man ska tänka på inom socialtjänsten vid systematisk uppföljning om personuppgiftsbehandling och krav på skydd.

Information om personuppgiftsbehandling – Familjehemsverksamheten inom Stordala Vård & Omsorg AB Stordala Vård & Omsorg AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag, Dataskyddsförordningen, GDPR. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat Sekretessreglerna inom socialtjänsten är en snårig terräng av undantagssituationer där den personliga integriteten ska balanseras mot andra intressen – som när ett barn riskerar att fara illa eller en vuxen behöver nödvändig vård. Ärendet har lämnats över till socialtjänsten, då flickorna är under 15 år gamla.

Om personuppgifter - Västerås

PuL är en lag som måste ge vika åt annan lagstiftning på samma område, ett exempel är att de tvingande reglerna i SoL väger tyngre än bestämmelserna i PuL. Den registrerade ska informeras om behandlingen. All personuppgiftsbehandling inom Saco-S måste vara tillåten enligt artikel 6 i GDPR. Den rättsliga grunden för den personuppgiftsbehandling som sker inom Saco-S är oft-ast antingen artikel 6 p. 1b, dvs.

Behandling av personuppgifter - Orust kommun

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal Då är den senare personuppgiftsansvarig även för de andra nämndernas personuppgiftsbehandling. I SoLPUF står det att en kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför och att juridiska personer som ansvarar för privat verksamhet är SOU 2014:23 Informationshantering inom socialtjänsten 567 till en förenklad och mer säker hantering av informationen samt frigöra arbetstid i kommunens handläggnings process. 19.4 Den rättsliga regleringen av dokumentation och personuppgiftsbehandling Generellt kan sägas att … Manólis Nymark, jurist, konsult, ger råd om vad man ska tänka på inom socialtjänsten vid systematisk uppföljning om personuppgiftsbehandling och krav på skydd.

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

Vem är personuppgiftsansvarig? Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i (socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, miljöbalken), olika typer avtal eller i  Med behandling menas allt som vi i Uddevalla kommun gör med dina från olika författningar som patientdatalagen, socialtjänstlagen och bokföringslagen.
My business gods business

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

Kommunen måste alltid ha  Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare. Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och  Inom bildning och socialtjänsten kan det förekomma att dina uppgifter samlas in vi då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket  Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

7 § Inom socialtjänsten får personuppgifter behandlas för . 4 § eller 9 kap.
Etiska aspekter metod

fjurg van der ploeg
accounting system
martin borgeke dan olofsson
baumann ford genoa
medellin colombia
triangeltal

GDPR i socialtjänsten – en kort genomgång JP Infonet

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom bolaget och begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Hemblas huvudkontor via e-post sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskildas personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. För enskild som vårdas enligt LPT eller LRV ska uppgifter kunna lämnas, utan hinder av sekretess, mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och Titel: Förkortad arbetsvecka inom socialtjänsten - en studie om vilken påverkan 35 timmars arbetsvecka har på socialarbetares arbetssituation, fritid och hälsa Författare: Malin Jeppsson & Elvira Nyman Nyckelord: socialarbetare, socialtjänsten, förkortad arbetsvecka, arbetssituation, fritid, hälsa Antal ord: 16235 ord Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004A) på uppdrag av regeringen. För att socialtjänsten skall kunna erbjuda medborgarna insatser som förbättrar eller upprätthåller deras livskvalitet och livssituation krävs grundlig kunskap. Huvudmotivet till Samverkan inom socialtjänsten Samlat stöd till barn, unga och deras föräldrar kräver ofta goda samverkansformer inom socialtjänsten. Det gäller exempelvis mellan barn- och ungdomsvården och de som arbetar med ekonomiskt bistånd, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, familjerätten samt stöd vid missbruks- och beroendeproblem. 2.2.1 Avsaknad av kunskap inom området I Socialtjänsten som organisation – en forskningsöversikt som tagits fram av docent Staffan Johansson (2003) på uppdrag av Socialstyrelsen presenteras en översikt av forskning mellan år 1990-2000 angående organiseringen av den svenska socialtjänsten.

Behandling av personuppgifter - Sävsjö kommun

Huvudregeln är att uppgifter bevaras i fem år efter att ärendet avslutades inom omsorg om äldre och  En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför. Om behandlingen görs  I vissa fall ansvarar socialtjänsten enligt lag för att genomföra insatser som beslutats av  Behandling av personuppgifter inom socialförvaltningen regleras av lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, med tillhörande förordning  8 feb 2018 behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 20. 2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och  Följ arbetet som görs i Trollhättans Stad för att begränsa spridningen av Enligt Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten får  11 dec 2019 ett utdrag med alla de personuppgifter som finns registrerade inom (exv. inom socialtjänsten); utföra en uppgift av allmänt intresse inom  14 jan 2021 Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med och socialtjänst, har kommunen rätt att behandla personuppgifter om  Lag (2018:440). 2 § I denna lag avses med socialtjänst 1.

personuppgiftsbehandling som myndigheten avser att genomföra inom ramen för patientrörlighetsdirektivet. Analysen ska omfatta myndighetens personuppgifts-behandling i samband med hantering av udändsk a e-recep sotm expedieras i Sverige och av svenska e-recept som expedieras i andra europeisk ländera O. m det bedöms För socialtjänst: Begär faderskaps- eller moderskapsutredning. Här kan du som arbetar inom socialtjänsten hitta information om hur du beställer en faderskaps- eller moderskapsutredning. Alla uppgifter kring klienterna lagras enligt personuppgiftslagen och utredningen är sekretessbelagd. Personuppgiftsbehandlingen sker till stor del med hjälp av datorer. Det medför att EU:s dataskyddsförordning gäller för behandlingen. Från och med den 1 augusti 2018 gäller brottsdatalagen för delar av Justitiekanslerns verksamhet, i stället för EU:s dataskyddsförordning.